Výpis z normativního výnosu Ministerstva obrany č. 5/2013 Věstníku
Výcviková a školicí zařízení organizačních celků resortu Ministerstva obrany

VŠZ je možno využívat:

a) k přípravě vojáků z povolání, státních zaměstnanců, zaměstnanců ve správním úřadu nebo občanských zaměstnanců (dále jen „zaměstnanec“)1a);

b) k přípravě studentů Univerzity obrany a studentů Vojenského oboru při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze, kteří nejsou vojáky v činné službě2);

c) k přípravě žáků Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy Ministerstva obrany v Moravské Třebové, kteří nejsou vojáky v činné službě2a);

d) k rekreačním a sportovním účelům;

e) pro soukromé akce.

1a)  Čl. 1 odst. 4 písm. g) RMO č. 92/2015 Věstníku Organizační řád Ministerstva obrany

2a)  § 172 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“;

Provoz a využívání zařízení řídí v souladu s právními a vnitřními předpisy a s kolaudačním souhlasem vedoucí organizačního celku (dále jen „provozovatel“) prostřednictvím správce zařízení (dále jen „správce“). Podmínky užívání zařízení zapracuje provozovatel do organizačního řádu organizačního celku, který řídí.

Umožňuje-li to provoz zařízení, lze jej využívat i k rekreačním nebo sportovním účelům. V tomto případě výdaje, které souvisejí s provozem zařízení, a způsob úhrady za jejich využití se realizují v souladu s právním předpisem.

Pro soukromé akce (svatby, oslavy apod.) lze zařízení využívat pouze za podmínek stanovených právním předpisem a ustanovením RMO č. 1/2004 Věstníku. Nakládání s nepotřebným majetkem státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany.

 

Žádost o vydání poukazu a ubytování osob:

1. Žádat o vydání poukazu k ubytování v zařízení za účelem rekreace a sportovního vyžití mohou pouze osoby, kterým je určen fond kulturních a sociálních potřeb organizační složky státu – Ministerstva obrany (zaměstnanci), vojenští důchodci a veteráni.

2. Pobytu se mohou zúčastnit spolu s žadatelem rodinní příslušníci a osoby blízké.

3. Žádost o ubytování v zařízení se podává provozovateli